Doporučujeme

Zveme vás na osobní setkání

  Nejsou zde žádné události

Kniha Prastaré tajemství květu života od Drunvala Melchizedeka pojednává především o propojenosti posvátné geometrie – symbolu Květu života – s Merkabou a vším, co existuje.

drunvalo

Je pouze jediný Duch

Dávno předtím, než Sumerové založili svou civilizaci, předtím, než Egypt postavil Sakkáru, předtím, než údolí řeky Indu začalo vzkvétat, obýval Duch lidská těla v tanci vysoké kultury. Sfinga zná pravdu. Jsme mnohem víc, než víme. A my jsme to zapomněli.

Květ života existoval a znalo ho vše živé. Nejen tady, ale kdekoliv jinde vědělo vše živé, že je to vzorec stvoření – cesta dovnitř a cesta ven. Duch nás z tohoto obrazu stvořil. Vy víte, že je to pravda, je to vepsáno ve vašich tělech, v každém těle.

Před dlouhou dobou jsme se propadli z vysokého stavu vědomí dolů a teprve nyní se v nás začínají objevovat vzpomínky na to. Zrození našeho novo-starého vědomí na této Zemi nás změní navždy a navrátí nás k uvědomění, že je vpravdě pouze jeden Duch.

To, co budete číst, je moje životní cesta realitou Velkého Ducha a vztahu každého z nás ke každičkému kousku života. Vidím Velkého Ducha ve všech očích a vím, že On/Ona je uvnitř vás. V nejhlubším jádru své bytosti již máte všechny informace, o něž se chci s vámi v této knize podělit. Po prvním přečtení se vám bude zdát, že jste o tom dosud nikdy neslyšeli, ale není tomu tak. Tyto informace jsou prastaré. Dokážete se rozpomenout na věci, které jsou uloženy hluboko ve vašem nitru, a já doufám, že myšlenky uvedené v této knize uvedou do pohybu věci, na základě kterých si vybavíte, kdo jste, proč jste sem přišli a jaký je váš smysl života zde na Zemi.

(Str. 7, Předmluva)

Témata, o kterých se píše v knize

Drunvalo Melchizedek: Prastaré tajemství květu života

V knize toho Drunvalo Melchizedek zmiňuje a vysvětluje mnoho. Drunvalo vše vysvětluje velmi systematicky a dopodrobna, ale i přesto jsem četl knihu už asi třikrát a pořád nacházím nové souvislosti…

V knize se můžete dozvědět například:

 • Mnoho zajímavých souvislostí „posvátné geometrie“ a co je její smysl
 • Co je to Mer-Ka-Ba, jak vypadá, jakou má souvislost s tvarem galaxií
 • Co je to Květ života, Vejce života, Strom života, Ovoce života, Metatronova krychle, Platonská tělesa, torus
 • Jaký je rozdíl mezi křivkou (a posloupností) Zlatého řezu a Fibonacciho křivkou (a posloupností)
 • Kde se dá najít poměr fí v přírodě či v architektuře
 • Jak to bylo (podle Thovta) s historií Lemurie, Atlantidy, Egypta, Sumerie
 • Jak vznikla lidská rasa, kdo jsou to Nefilim a Sirianci a jakou mají zásluhu na tom, že tady jsme :)
 • Kdo to byl (je) Thovt
 • Jaká byla (je) skutečná úloha Ježíše Krista na Zemi
 • Jaký byl smysl mysterijních škol v Lemurii, Atlantidě i Egyptě
 • Proč byly vytvořené pyramidy (nejenom ty v Egyptě, ale i na mnohých dalších místech po celém světě), a jak to, že jsou v tak dokonalém poměru zarovnány vůči světovým stranám i mezi sebou navzájem
 • Jak stará je egyptská Sfinga
 • Co jsou to různé dimenze (3D, 4D…) a alikvóty, jak to souvisí s hudební harmonií, vlnovými délkami (= vibracemi) a dalšími tématy
 • Jak spolu souvisí popis stvoření světa podle Bible – v knize Genesis – a egyptským učením
 • Jak se dá získat nesmrtelnost a jaký je rozdíl mezi reinkarnací, zmrtvýchvstáním a nanebevstoupením (= vzestupem u jiných autorů)
 • a kromě toho mnoho a mnoho dalšího :)

Tak co, zajímá vás něco z toho? :) Mě osobně tato (a mnohá další) témata velmi zajímají 🙂

Všechno spěje k Mer-Ka-Bě

Jaký je hlavní smysl a poselství knihy (obou dílů)? Všechny ty informace slouží k tomu, abychom si rozpomněli na svou Mer-Ka-Bu. Co je to Mer-Ka-Ba?

Zde úryvek:

Mer-Ka-Ba

Slovo Mer-Ka-Ba se skládá ze tří slov: Mer, Ka a Ba, které pocházejí ze starého Egypta. V jiných kulturách se nazývá merkabah, merkaba či merkavah. Může se vyslovovat několika různými způsoby, ale nejlépe ji vyslovujte jako tři oddělené slabiky se stejným důrazem na každou z nich. Mer značí specifický druh světla, tak jak byl chápán v Egyptě pouze během osmnácté dynastie. Dívali se na něj jako na dvě proti sobě rotující pole světla, otáčející se ve stejném prostoru a vzniklá prostřednictvím určitého způsobu dýchání. Ka značí individuálního ducha a Ba interpretaci ducha v jeho konkrétní realitě. V jiných realitách, kde duch nemá tělo, to značí pojetí nebo interpretaci reality, do které se dostanete.

Mer-Ka-Ba je tedy proti sobě se otáčející pole světla, jež vytváří současně duch i tělo. Je to vozítko, které může používat duch a tělo (čili jedna z interpretací reality) pro přesun z jednoho světa či dimenze do druhé.

(Str. 23-24, kap. Jedna – Vzpomínky na naši dávnou minulost)

kanon
Kánon Leonarda da Vinciho vlastně popisuje různé vztahy posvátné geometrie. Mer-Ka-Ba má tvar dvou do sebe zapojených čtyřstěnů – v plošném pohledu tvoří vlastně židovskou (Davidovu) hvězdu. Není to náhoda, všechno se vším souvisí 🙂

Doporučujeme

Zveme Tě na osobní setkání

Nejsou zde žádné události

Jaké zkušenosti má autor knihy Drunvalo Melchizedek?

Pak se jednoho dne po čtyřech až pěti měsících meditační praxe objevili v naší místnosti dva vysocí andělé, měřící kolem deseti stop! Byli tam – jeden zelený a druhý fialový. Mohli jsme vidět skrz jejich průhledná těla, ale rozhodně tam byli. Nečekali jsme, že se něco takového stane, ani jsme o to nežádali. Drželi jsme se pouze instrukcí svého indického učitele. Nemyslím, že on zcela chápal, o co jde, protože nám kladl spoustu otázek. Od toho okamžiku se můj život změnil. A nikdy to neskončilo.

První slova, která andělé řekli, zněla: „My jsme ty.“ Nevěděl jsem, co tím myslí. Řekl jsem: „Vy jste já?“ Poté mě pomalu začali vyučovat různým věcem týkajícím se mne samého, světa a povahy vědomí. Nakonec se jim mé srdce úplně otevřelo. Počiťoval jsem k nim ohromnou lásku, což úplně změnilo můj život. V období mnoha let mě dovedlii zhruba k sedmdesáti různým učitelům a učitelkám. V meditaci mi sdělili adresu a telefonní číslo učitele, jehož jsem měl navštívit. Řekli mi také, jestli mám učiteli nejdříve zavolat, nebo se rovnou ukázat před jeho domem. Tak jsem to udělal – a byla to vždy ta správná sooba! Pak jsem dostal instrukce, abych s touto osobou určitou dobu zůstal. Někdy, třeba uprostřed nějakého vyučování, andělé řekli: „V pořádku, hotovo. Odejdi.“

Pamatuji si, jak mě poslali za Ram Dassem. Trčel jsem v jeho domě tři dny a divil jsem se, co tam dělám; pak jsem šel k němu, dotkl se jeho ramene, abych něco řekl, a dostal jsem ránu, která mě takřka srazila na podlahu. Andělé řekli: „To je všechno. Můžeš odejít.“ A já řekl: „Dobrá.“ Ram Dass a já jsme se stali přátelé, ale vše, co mě potřeboval naučit, bylo v této jedné sekundě.

Učení Ram Dassova učitele Neem Karoli Baby je pro mě velice důležité. Jeho učení bylo, že „nejlepší forma pro spatření Boha je každá forma“. Dostal jsem se také k výkladům práce Jógánandy a vážil jsem si toho, jaký byl. Později bude řeč i o Šrí Juktéšvarovi a o jedné z jeho prací. Intenzivně jsem se zabýval většinou velkých náboženství. Odolával jsem Sikhům, protože se domnívám, že vojenská příprava není nezbytná, ale studoval jsem a praktikoval většinu z nich – islám, židovskou víru, křesťanství, taoismus, súfismus, hindiusmus, tibetský buddhismus. Do hloubky jsem studoval taoismus a súfismus – se súfismem jsem strávil jedenáct let. Přese všechno byli mými nejsilnějšími učiteli domorodí Američané. Právě indiáni otevřeli dveře k mému spirituálnímu růstu. Jejich vliv byl v mém životě velmi silný. Ale to je tématem dalšího příběhu, který vám povím později.

Všechna světová náboženství mluví o téže Realitě. Používají jiná slova, rozdílná pojetí a ideje, avšak existuje opravdu pouze jediná Realita a existuje pouze jediný Duch, naplňující veškerý život. Existují možná rozdílné techniky, jak se dostat do jiných stavů vědomí, tam se ale nachází také pouze to, co reálně existuje, a když tam jste, tak to víte. Ať to pojmenujete jakýmikoli jmény, vše je ve skutečnosti totéž.

(Str. 44-45, kap. Jedna – Vzpomínky na naši dávnou minulost)

Číslo dvanáct

Když jste se začínali učit lidskou biologii, bylo vám pravděpodobně řečeno, že k početí je zapotřebí přítomnosti jedné spermie. Podle amerického časopisu Time to však není pravda, i když to stále ještě tvrdí většina učebnic. Nyní je známo, že vajíčko musí být zcela zaplněno stovkami spermií, jinak by početí nebylo vůbec možné. Za druhé, z těchto stovek spermií se musí na povrchu spojit deset, jedenáct nebo dvanáct spermií v určitém vzorci – vzorec, který se vědci nyní snaží rozluštit – jenž umožní jedenácti, dvanácti nebo třinácti spermiím vstoupit do vajíčka.

Jedna spermie se sama přes membránu dostat bez účasti ostatních deseti, jedenácti nebo dvanácti nemůže. Není to možné s výjimkou nepřirozených podmínek, kdy člověk manipuluje s početím.

Tento obrázek možná osvětluje to, co bylo skryto v životě Ježíše. Ježíš přišel na tuto Zemi – kouli plnou lidí. První věc, kterou udělal, bylo, že shromáždil dvanáct mužů, ne žen. Ježíš – z mého hlediska, a jsem si jistý, že i z jeho, neboť to takto provedl – nemohl udělat to, co udělal, bez pomoci dvanácti učedníků. Zřídkakdy si někdo láme hlavu nad tím, proč shromáždil těchto dvanáct učedníků. Naprosto nutně je musel mít. Pokud máme pravdu, mohl to uskutečnit s deseti, jedenácti, ale on si vybral učedníků dvanáct. Domnívám se, že počet spermií, které se spojí, aby umožnily jedné proniknout do vajíčka, určuje pohlaví – a Ježíš si vybral dvanáct.

(Str. 231 – kap. Sedm – Referenční míra tohoto univerza: lidské tělo a jeho geometrie)

Obsah knihy

Zde sie můžete podívat na naskenovaný obsah knihy v PDF: obsah 1. dílu, obsah 2. dílu.

Zajímá Tě posvátná geometrie? 🙂

A co seminář Meditace Merkaba s Chrisantemem Macháčkem, autorem nové české knihy o posvátné geometrii KARTY POSVÁTNÉ GEOMETRIE?

 

Ukázky z knihy

Doporučujeme

Zveme Tě na osobní setkání

Nejsou zde žádné události

Bibliografická citace

Úryvky, které jsem přepsal, pochází z:

Melchizedek, Drunvalo, 1941- Prastaré tajemství Květu života : upravený přepis seminářů Květu života živě přednesených před Matkou Zemí mezi roky 1985 a 1994 / napsal a o aktuální informace doplnil Drunvalo Melchizedek ; [z anglického originálu … přeložil Petr Kobza]. — Hodkovičky [Praha] : Pragma, c2008-c2009. — 2 sv. : il., mapy, faksim. ; 24 cm.
— Název originálu: Ancient secret of the Flover of life.
ISBN: 978-80-7349-055-3 (sv. 1 : brož.) ISBN: 978-80-7349-204-5 (sv. 2 : brož.)

Napsat komentář