Obchodní podmínky

Provozovatel webu ladirna.cz je
BcA. Petr Macháček, bytem Filmařská 336/3, 152 00 Praha 5
IČ: 74912658, fyzická osoba – podnikatel, neplátce DPH
E-mail: petr@ladirna.cz
Telefon: +420 774066101

Objednávka

Způsob objednání produktu

Produktem se rozumí některý kurz, přednáška nebo jiný online či fyzický produkt uvedený na webových stránkách ladirna.cz.

1. Zákazník vyplní své osobní údaje (jméno, příjmení a e-mailová adresa, případně i adresa nebo fakturační údaje), tím uděluje souhlas s uložením svých osobních údajů a e-mailové adresy v informačním systému provozovatele a uděluje souhlas se zasíláním občasného e-mailového newsletteru provozovatele. Z odběru je možné se kdykoliv odhlásit kliknutím na odkaz ve spodní části každého e-mailu.

2. Produkt se objednává vyplněním a odesláním objednávkového formulářem na webových stránkách provozovatele. Kupní smlouva mezi provozovatelem a zákazníkem vzniká v případě uhrazení kupní ceny produktu.

Storno objednávky

Od objednávky je možné odstoupit kdykoliv do 14 dnů bez udání důvodu. Odstoupení od smlouvy musí být oznámeno písemně elektronickou formou na e-mail provozovatele. V případě vypovězení smlouvy se provozovatel zavazuje vrátit do 14 dnů od provedení storna objednávky zákazníkovi plnou kupní cenu produktu, a to stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal.

Platba

Za produkt je možné zaplatit těmito způsoby:

  • Bankovním převodem na účet provozovatele: 2600437395/2010 vedený v CZK
  • Online platbou pomocí některého způsobu platby, který nabízí platební systém Gopay

Způsob dodání

Produkt je dodán elektronickou formou na e-mailovou adresu, kterou vyplní zákazník v objednávkovém formuláři. Dodací poplatky nejsou stanoveny. Fyzické produkty jsou dodány poštou na adresu objednatele.

Reklamace

Reklamace se vzhledem k povaze produktu neuplatňuje, zákazník má právo do 14 dnů vypovědět smlouvu.

Ochrana osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené na internetových stránkách provozovatele) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  • 8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • 8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Zasílání obchodních sdělení a ukládání Cookies

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím nebo službami  prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.